"Swiss Made"

Mazaná údržba

Simatec je švýcarská rodinná firma založená v roce 1983.
Zabývá se vývojem a výrobou inovativních produktů pro údržbu.

Zásady zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

V rámci těchto zásad společnost Maier & Korduletsch Maziva, k.s., se sídlem Vodňanská 375, Prachatice, 383 01, IČ: 28141253, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, A/10765, (dále jen „Správce“) informuje o zpracovávání osobních údajů fyzických osob při prodeji zboží, poskytování služeb a při kontaktu s potenciálními a budoucími partnery společnosti. Tyto zásady řeší zpracování osobních údajů zákazníků, partnerů a návštěvníků internetových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči firmě Maier & Korduletsch Maziva, k.s..


I. Plnění zákonných povinností

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu Správce osobních údajů. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

1) činnosti směřující k uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je samotný subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů,

2) údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,

3) osobní údaje nezbytné pro ochranu zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaném a odebíraném zboží a službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za zákazníkem, řešení zákaznických sporů, záznamy z kamerových systémů v provozovnách Správce, zápisy z osobních schůzek se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci.
Pro tyto účely Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, titul, funkce, název právnické osoby, identifikační a daňová čísla, adresy sídla fyzické osoby či společnosti, e-mailové adresy, telefonní čísla do zaměstnání, čísla mobilních telefonů, bankovní spojení, podpis zákazníka a data o průběhu obchodní spolupráce.

II. Zpracování osobních údajů vyžadujících souhlas subjektu

Zpracování těchto údajů není nutné k plnění zákonných povinností či ochraně oprávněných zájmů Správce, slouží k průběžnému zkvalitňování služeb Správce, přípravu cenových nabídek, vystavování certifikátů, poskytování technické podpory a umožňuje partnery informovat o školeních a zajímavých nabídkách Správce. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně v případě udělení souhlasu a budou uchovávány pouze po dobu platnosti tohoto souhlasu.
Jedná se zejména o: evidence vyžádaných cenových nabídek, účasti na školeních a prezentacích a poskytování technické podpory. Dále též výstupy z průzkumů spokojenosti zákazníků, marketingových průzkumů a foto/video dokumentaci průběhu akcí pořádaných Správcem.

III. Udělení souhlasu

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, či zástupce právnické osoby (dále jen „Subjekt zpracování osobních údajů“) udělením souhlasu ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v čl. II.

​IV. Zpracování osobních údajů

1) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou v opodstatněných případech zpracovávat i dodavatelé programového vybavení, smluvní poskytovatelé internetových služeb či přepravní společnosti.

2) Pro účely školení, certifikací, registrace projektů, případně pro zajištění přepravy zboží, mohou být osobní údaje subjektu sdíleny s dodavatelskými firmami a jejich poskytovateli přepravních služeb.

3) Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění činností zmiňovaných v odstavci I. Zásad zpracování osobních údajů po dobu nutnou k jejich dosažení, nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Po této době budou skartovány dle vnitřního skartačního řádu společnosti.

​V. Práva subjektu zpracování osobních údajů

Dle nařízení EU 2016/679 má subjekt v případě, že bude pro Správce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

1) Právo na přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Maier & Korduletsch Maziva, k.s. potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU. Toto právo platí v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla Správce.

2) Právo na opravu nepřesných údajů: dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Správce zpracovávat.

3) Právo na výmaz: dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

4) Právo na omezení zpracování: dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.

5) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Toto právo platí s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

7) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně, či elektronicky odesláním žádosti na adresu info@maierkorduletsch.cz či automatizovanou žádostí o odstranění z databáze elektronické komunikace formou hypertextového odkazu k odhlášení z odběru obchodních informací, který je součástí každé hromadné komunikace Správce.

8) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zákonným zpracováním osobních údajů, se subjekt můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s možností podáním stížnosti u tohoto dozorového orgánu.

V Prachaticích dne 30. dubna 2018

Produkty

Automatické maznice v objemech od 30 do 250 ml

Simalube

Spolehlivost

 • Mazací místa jsou kontinuálně zásobována mazivem
 • Nezapomenete na žádné mazací místo
 • Snadné ověření funkčnosti díky průhlednému tělu

Přátelské k životnímu prostředí

 • Maznice simalube může být až 3x znovu naplněna
 • Snadná likvidace po skončení životnosti
 • Maznice simalube neobsahují žádné toxické sloučeniny

Flexibilita

 • Maznice simalube jsou k dostání ve 4 velikostech: 30, 60, 125 a 250 ml
 • Snadno nastavitelná doba dávkování na 1 až 12 měsíců
 • Doba dávkování může být kdykoli v průběhu změněna
 • Maznice simalube jsou k dostání buď naplněné, nebo prázdné k vlastnímu naplnění

Neomezené možnosti použití

 • Do snadno i těžko dostupných míst, a to i pod vodu
 • Funkční za okolních teplot od −20 °C do +55 °C
 • Neomezené možnosti instalace díky široké škále příslušenství
 • Standardní řada maziv obsahuje moderní a vysoce výkonná maziva pro jakékoli aplikace
 • Snižuje spotřebu maziv

Nejmenší automatická maznice

Ve stísněných prostorech nabízí 15 ml simalube perfektní řešení. Díky své kompaktní velikosti je nejmenší automatickou maznicí na trhu. Má stejné vlastnosti a výhody jako větší maznice.

 • Úspora místa díky kompaktní velikosti
 • Pevné hliníkové tělo
 • Stejně jako větší maznice, jsou i tyto znovu naplnitelné a mají stejné vlastnosti
 • Alternativa k simalube multipoint tam, kde je potřeba mazat méně než 5 bodů

simalube Multipoint

Automatické maznice multipoint kontinuálně dodávají mazivo do 5 mazacích míst po dobu až 1 roku se stejnou spolehlivostí jako maznice simalube. Díky zacvakávacímu konektoru může být simalube multipoint po vyprázdnění velice snadno vyměněn.

 • Objem 5 x 8 ml
 • Dodává malé množství maziva po dlouhou dobu
 • Zacvakávací konektor
 • Rychlospojky na připojení hadic
 • Vhodný pro mazání lineárních vedení
 • Zejména vhodné pro tiskařské stroje

simalube Impulse

Flexibilita

 • Dávkové mazání 0,5 ml oleje nebo plastického maziva, a to až o hustotě NLGI 2 pod tlakem až 10 barů
 • Snadná ověřitelnost funkčnosti pomocí LED diod
 • Dobu dávkování je možné kdykoli změnit na automatické maznici našroubované na zesilovači simalube IMPULSE
 • Modulární systém, který je plně kompatibilní s automatickými maznicemi o velikostech 60, 125 a 250 ml
 • Výměna maznice probíhá bez nutnosti sejmout simalube IMPULSE
 • Šetrný ke všem mazivům vzhledem k tomu, že je dávkovaná část maziva pod tlakem

Univerzální použití

 • Instalace mimo horké nebo nebezpečné prostředí při použití až 4 m dlouhé hadičky
 • Kompaktní tvar umožňuje montáž do stísněných prostor
 • Funguje ve všech pozicích, dokonce i pod vodou (IP68)

Efektivita

 • Samotný zesilovač IMPULSE je jednorázovou investicí až na 10 maznic o objemu 125 ml. Garantovaná záruční doba je tři roky

Indukční nahřívač simatherm

Indukční nahřívače simatherm umožňují rychlou a čistou instalaci valivých ložisek a jiných kruhových kovových součástí. Nahrazují konvenční nahřívací metody jako horké olejové lázně, nahřívací pláty, otevřený oheň nebo trouby.
Samotné zahřívací zařízení zůstává chladné a zvládne operovat se součástkami až do váhy 1200 kg.
Střídavé elektromagnetické pole generuje vysoký proud přímo v obrobku a dosahuje předepsané instalační teploty přesným a kontrolovaným způsobem.

Výhody

 • Přesné, rovnoměrné a rychlé zahřívání
 • Nulové riziko poškození (z důvodu zvýšené mechanické námahy, otevřeného ohně, špinavých olejových koupelí, příliš horkých pecí a plátů)
 • Automatická demagnetizace
 • Uživatelsky přívětivé ovládání
 • Vysoká bezpečnost obsluhy
 • Volitelná redukce napájení při zahřívání menších částí

simatool – nástroje pro montáž ložisek

Nástroje simatool umožňují rychlou a bezpečnou instalaci a deinstalaci valivých ložisek a radiálních těsnění hřídele.
Tyto ověřené nástroje mají ergonomický design a jsou úspěšně využívány ve strojním průmyslu a servisních dílnách po celé světě.

Výhody

 • Snížení opotřebení díky správné instalaci a deinstalaci
 • Delší životnost součástek
 • Nulové poškození okolních komponentů při výměně poškozených částí
 • Švýcarská kvalita

Oblasti použití

 • Automobilový průmysl
 • Výroba převodovek
 • Výroba elektromotorů
 • Výroba čerpadel
 • Strojírenství

Aplikace CalPro

CalPro – kapesní poradce mazaného údržbáře
Automatické maznice simatec simalube mohou zajistit až roční kontinuální mazání potřebných bodů.
Jak ale zjistit, jak velikou maznici potřebujete pro konkrétní aplikaci a bude stačit jenom jedna? Jak se maže řetěz, vodítko nebo ložisko?

Abyste si s těmito otázkami nemuseli lámat hlavu, použijte aplikaci CalPro.

V několika jednoduchých krocích zadáte parametry stávajícího mazání a obratem zjistíte, jakou maznici simalube použít a na jaké časové rozpětí ji nastavit.
Dostupné v Appstore, Google Play nebo na Simatec.com.

Kontakt

Sídlo firmy:
Vodňanská 375
383 01  Prachatice

Tel.: +420 380 601 028
Fax: +420 380 601 029
Souhlasím se zpracováním osobních údajů